Kinderen, ouderen, kwetsbare doelgroepen. Gedurende acht jaar heeft Sportimpuls meer dan 1000 projecten gefinancierd, die heel veel verschillende mensen – jong en oud – in beweging hebben gekregen. Programmamanager Annemieke Bekkers is trots op de resultaten en opbrengsten.

Toen Sportimpuls in 2012 startte als onderdeel van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt, richtte het programma zich op alle inwoners van 0 tot 100. Gaandeweg brachten we meer focus aan. Al snel kwam jeugd met overgewicht in beeld, gevolgd door kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. De laatste ronde van 2018 ging – naast bovengenoemde doelgroepen – over mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen. Voor al deze groepen heeft het programma sport- en beweegstimulering mogelijk helpen maken. In meer dan 1000 projecten werkten mensen aan een gezondere leefstijl. En ze hadden vooral ook veel plezier samen.

De drijvende krachten achter alle projecten zijn de mensen uit de praktijk. Van sporttrainers tot welzijnswerkers en van buurtsportcoaches tot pedagogisch medewerkers. Met hun gemeente zochten zij naar manieren om jong en oud letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Ze werkten aan lokaal sport- en beweegaanbod op maat, dichtbij de mensen. En maakten gebruik van bestaande kennis – in de vorm van interventies – van de Menukaart Sportimpuls. De voorbeelden in dit digitale magazine laten overduidelijk zien hoe succesvol hun initiatieven vaak waren. Heel veel mensen zijn enthousiast geworden om te gaan én blijven bewegen.

Samenwerking, luisteren naar behoeften en veel nieuw sportaanbod; een mooi resultaat

Al die jaren hebben ons veel geleerd over wat werkt in sport- en beweegstimulering. Interventies die hun waarde al hadden bewezen zijn een duidelijke succesfactor. De eigenaars van deze interventies ondersteunden de praktijk met raad en daad. Samenwerken aan een vraaggericht aanbod op maat is een andere succesfactor, vooral als de samenwerking voor alle partijen wat oplevert. Plus natuurlijk de bevlogenheid en betrokkenheid van de mensen die eraan werken, in nauwe afstemming met lokale partners én de doelgroep zelf.

Volgende

Nu het programma afloopt, is de grote uitdaging om activiteiten, samenwerking, kennis, expertise en financiering te borgen. Acht jaar Sportimpuls heeft ons ook daarover duidelijke lessen geleerd. Denk aan een goede lokale en regionale samenwerking met sterke partners uit alle sectoren. En een stevige rol voor gemeenten, door continuïteit te realiseren en waar nodig lokale initiatieven op elkaar af te stemmen. Het aansluiten bij de lokale sportakkoorden biedt daarvoor veel kansen.

ZonMw is er trots op dat veel mensen structureel in beweging zijn gekomen. En we zijn trots op de lokale inspanning die geleverd is: samenwerking, luisteren naar de behoefte van mensen en veel nieuw sportaanbod. We blijven ons nauw betrokken voelen bij het sportparticipatiebeleid in Nederland. En blijven graag een bijdrage leveren aan de kennisdeling rond sportparticipatie en het stimuleren van sportonderzoek.

Annemieke Bekkers

Senior-programmamanager Sportimpuls bij ZonMw

Annemieke Bekkers

Kansen voor

sporten en bewegen

Voorwoord